روز جهانی حقوق بشر و نیمه تاریک آن در غزه:مناظره منشه امیر در افغان اینترنشنال