روز دوم جنگ اسرائیل و حماس:تحلیل آقای منشه امیر در ایران اینترنشنال