دیدگاه‌های اقای منشه امیر در گفتکو با آقای شهرام همایون در تلویزیون «کانال یک»

تاریخ برنامه: دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ – ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۱