رویدادهای ایران و جهان از دیدگاه آقای منشه امیر: انتخابات ریاست جمهوری خامنه ای و برخورد مردم

 

انتخاب خامنه ای برای ریاست جمهوری آینده کیست؟تحلیل مجید محمدی: