ارزیابی روزنامه نگار اسرائیلی، بنی اونی در نیویورک، در گفتگو با رادیو پیام اسرائیل