دیدگاه منشه امیر در گفتگو با جمشید چالنگی، برنامه «تفسیر خبر»؛ تلویزیون ایران فردا