رژیم ایران می گوید که چند نفتکش آن در دریای سرخ آسیب دیده اند و باید امنیت بین المللی دریاها تامین شود


حکومت اسلامی ایران به نهاد بین المللی کشتیرانی خبر داد که دو نفتکش بزرگ آن کشور هنگام عبور از دریای سرخ، اسیب دیده اند و از این رو لازم است برای تامین امنیت آمد و شب در ابراه های بین المللی به اقدامات لازم دست زده شود.

این خواسته رژیم ایران در حالی مطرح می شود که خود آن رژیم در ماه های گذشته بارها تهدید کرده که اگر صادرات نفت ایران متوقف شود، آب های خلیج فارس و آبراه های دیگر بین المللی را نا امن خواهد کرد.

حسن روحانی حتی گفته بود که رژیم ایران نه تنها بر تنگه هرمز تسلط دارد، بلکه تنگه های دیگری را نیر می تواند ببندد. اشاره روحانی به این امر بود که حوثی ها با تسلط بخشی از خاک یمن، توانسته بودند به یک نفتکش عربستان سعودی هنگام عبور از دریای سرخ آسیب برسانند.

ادعای رژیم ایران دائر بر این که دو نفتکش آن آسیب دیده اند در شماره امروز (پنجشنبه) نشریه آمریکایی وال استریت جورنال انتشار یافت که نوشت رژیم ایران شکایت نامه ای در این باره به نهاد بین المللی کشتیرانی ارئه کرده است.

چند ماه پس از آن که حوثی های یمن موشکی به سوی یک نفتکش سعودی، هنگام عبور از دریای سرخ شلیک کردند و به آن آسیب رساندند، یک نفتکش ایرانی نیز کم و بیش در همان حوالی هدف انفجار و آتش سوری قرار گرفت که ماهیت کامل آن هنوز مشخص نشده است. اکنون رژیم ایران در شکایت خود ادعا می کند که جمعا دو نفتکش متعلق به آن کشور در آب های دریای سرخ آسیب دیده اند. احتمال می رود که شکایت رژیم ایران به سه نفتکش، و نه دو فروند، اشاره دارد.

حکومت ایران درباره شیوه آسیب رسانی، توضیحی نداده است.

نخستین کشتی آسیب دیده ایرانی، هفته پیش به بندرعباس رسید ولی دولت ایران هنوز ماهیت آسیب وارده و چگونگی آن را مشخص نساخته است. همچنین رژیم ایران هنوز به طور رسمی کشوری را متهم نکرده و این در حالی که در همان زمان، شماری از سرکردگان رژیم گفته بودند که عربستان سعودی مظنون اصلی این تعرض می باشد.