رژیم ایران که با همه پرسی در داخل کشور مخالف است، طرح فریبکارانه “رفراندوم فلسطینی” مطرح می سازد

گروه های وابسته به حکومت اسلامی ایران همچنان به تهدیدهای خود علیه حکومت بحرین به خاطر عادی سازی روابط با اسرائیل ادامه می دهند و اخطار کرده می گویند که اکثریت شیعه در بحرین را به شورش علیه رژیم وا خواهند داشت

حکومت ایران و گروه های فلسطینی ادعا کرده بودند که حق فلسطینی ها پایمال می شود و با اجرایی شدن این طرح به ارمان فلسطینی خیانت می شود.

رژیم ایران از هنگام به روی کار آمدن، کوشیده است مردم بحرین را علیه حکومت سنی مذهب بشوراند و تا کنون با شکست روبرو شده است.

حکومت ایران در واکنش های تبلیغاتی خود می کوشد بی آن که زبان به تهدید مستقیم بگشاید، مخالفت شدید خود را با اقدام بحرین و امارات بیان دارد. رژیم ایران ترجیح داده که سخنان تهدید آمیز زا زبان گروه های ترور وابسته به آن رژیم بیان شود. با این همه فرماندهان سپاه پاسداران به دولت آلِ خلیفه در منامه هشدار دادند که با این ادغام، عمر فرمانروایی خود را کوتاه کرده است.

رژیم ایران به سفارتخانه های خود در سراسر جهان دستور داد بیانیه هایی علیه اقدامات امارات و بحرین در عادی سازی روابط با اسرائیل منتشر سازند. در متن بیانیه هایی که از جانب سفارتخانه رژیم ایران در ژاپن و تایلند انتشار یافته، ادعا شده است که این اقدامات حق فلسطینی ها را در رسیدن به آرمان خود پایمال می کند. در این بیانیه ها از جانب حکومت ایران پیشنهاد شده که یک همه پرسی در میان فلسطینیان و اسرائیلیان برای تعیین سرنوشت این سرزمین اجرا گردد.

رژیم ایران ظاهرا با این پیشنهاد مسالمت آمیز به یک ترفند دیپلماتیک دست بزند. زیرا مسلم است که در چنین همه پرسی، همه اعراب و فلسطینیان علیه موجودیت اسرائیل رای خواهند داد.

رژیم ایران که انجام همه پرسی در داخل کشور را امری مکروه و مردود می داند و تا کنون ایرانیان بسیاری را به علت مطرح ساختن چنین پیشنهادی به زندان انداخته است، در بیانیه های بین المللی خود، ذکر نمی کند که هر روز شعار “مرگ بر اسرائیل” سر می دهد و روی موشک های خود می نویسد که اسرائیل نابود باید گردد.

رژیم ایران در همان حال، مقادیر کلانی پول و اسلحه در اختیار سازمان های ترور قرار می دهد تا به گمان خویش بتوانند اسرائیل را نابود کنند.

علی خامنه ای نیز ادعا کرده که اسرائیل در کمتر از بیست و پنج سال نابود خواهد شد.