رژیم در آستانه سقوط است.حکومت مناسب برای آینده ایران کدام است؟گفتگوی منشه امیر با علیرضا نوریزاده

با توجه به گسترش یافتن اعتراض های مردمی در ایران به نظر میرسد که حکومت اسلامی به پایان عمر خود نزدیک تر می شود.

گرچه هنوز نمی توان پیش بینی کرد که این رژیم چه هنگام فرو می پاشد، ولی تردیدی نیست که چنین رویداد مهمی ممکن است در آینده ای نه چندان دور به حقیقت بپیوندد.

آقای منشه امیر با انجام رشته گفتگوهایی با تلاشگران سیاسی و آشنایان به امور ایران و صاحب نظران از آنها پرسیده است که برای آینده ایران چه نوع حکومتی را مناسب ترین می دانند.

این بار پای سخن دکتر علیرضا نوری زاده می نشینیم که در گذشته از فعالان سیاسی حامی خمینی بود، ولی اکنون یکی از دشمنان سوگند خورده این رژیم است.

لینک گفتگوی آقای منشه امیر با آقای علیرضا نوریزاده: