رژیم در آستانه سقوط است حکومت مناسب برای آینده ایران کدام است؟گفتگوی آقای منشه امیر با آقای علیرضا نوری زاده

 

اکنون که ملت ایران با تحریم گسترده سیرک انتخابات رژیم بار دیگر به روشنی نشان داد که کلیت رژیم برآمده از بهمن ۵۷ را نمی خواهد این پرسش مطرح می شود که ئس از سقوط رژیم چه نوع حکومتی برای ایران مناسب است البته که تا رسیدن به لحظه ای که ملت ایران بتواند با آزادی کامل حکومت مورد نظر خود را انتخاب کند فاصله هست اما میتوان از هم اکنون این پرسش را با صاحب نظران و حتی به گونه ای با بخشی از ملت ایران در میان گذاشت.

آقای منشه امیر دو سال ئیش این ئرسش را در چارچوب چندین برنامه تلویزیونی با برخی از کارشناسان و شخصیت های سیاسی در میان گذاشت و این گفتگو ها در آن زمان منتشر گردید و اکنون لازم دیدیدم که بار دیگر این گفتگوها بار دیگر بازنشر شود.

در این گفتگو آقای منشه امیر با آقای علیرضا نوریزاده این ئرسش را در میان گذاشته است.

لینک گفتگو: