رژیم در ادامه سرکوب بهائیان، زمین‌های متعلق به شش خانواده بهایی در سمنان را مصادره کرد

جامعه جهانی بهائیان اعلام کرد که رژیم ایران به ستمگری علیه جامعه بهایی ایران ادامه می دهد و این بار زمین های متعلق به شش خانواده بهایی را در استان سمنان مصادره کرد.

جامعه جهانی از سازمان‌های بین المللی خواست که به این اجحاف پایان بخشد و رژیم ایران را وادار سازد که به این زورگویی پایان دهد و از ادامه نقض حقوق شهروندی نسبت به بهائیان دست بردارد.

این نهاد در بیانیه‌ای نوشت که مصادره این زمین‌های شخصی، موج جدیدی از خفقان و سرکوب بهائیان ایران به دست یک رژیم خودکامه است.

سخنگوی جامعه بهائیان گفت که حتی طبق قانون اساسی حکومتی که خود را اسلامی می‌داند، مصادره کردن اموال شخصی مردم، به هر بهانه ای باشد، حرام است. او یادآور گردید که کوتاه مدتی پس از به روی کار آمدن رژیم کنونی، جامعه بهائیان ایران همه اموال و زمین‌هایی را که متعلق به آن نهاد بود، داوطلبانه به حکومت منتقل ساخت. بنابراین، ادعای رژیم دایر بر این که زمین های مصادره شده در سمنان، متعلق به افراد عادی بوده و با سازمان یا تهادی ارتباط نداشته است، نادرست است.

رژیم کنونی ایران، از هنگام به دست گرفتن قدرت، سرکوب شدیدی را علیه بهائیان آغاز کرد و آنان را از اکثر حقوق شهروندی محروم ساخت و حتی شمار زیادی از آن ها را به زندان انداخت و ده‌ها نفر را نیز اعدام کرد که بسیاری از آنان از شخصیت های علمی و پزشکی و خادمان ملت ایران بودند.