رژیم می کوشد ایران را وارد جنگ با اسرائیل کند:تحلیل آقای منشه امیر