گزارش بابک اسحاقی از اسرائیل؛ تلویزیون ایران اینترنشنال