نتیجه ۴۲ سال حکومت جمهوری اسلامی؛ فقر و فلاکت و بدبختی