زیباکلام هم سقوط رژیم را احساس کرد:تصور نمیکردم مردم اینگونه به میدان بیایند.اعدام کنند آتش گسترده تر میشود