سایه جنگ بر سر ایران و اسرائیل سنگینی می‌کند.برنامه هفتگی یکشنبه ها با آقای منشه امیر