سحن کوتاه

یک پژوهش حرفه ای نشان می دهد که یک خانوار چهار نفره در ایران، برای آن که بتواند کمی بالای خط فقر زندگی کند، به ماهیانه هفت میلیون تومان درآمد نیاز دارد.

نه، اشتباه نشنیده اید: هفت میلیون تومان.

روزگاری بود که مادر خانواده با دو تومان توی جیب به بازار می رفت و یک سبد کامل خرید می کرد و با دست پر به خانه باز می گشت.

حالا حساب کنید که وزن اسکناس هایی که باید با خود حمل کند، احتمالا از وزن کالاهایی که می خرد بیشتر است.

دوران سقوط امپراطوری تزارها در روسیه، و همچنین دوران مرگ آلمان نازی را به یاد می آورد.

حالا همه مردم ایران میلیونر شده اند، منتها این میلیون هایی است که ارزشی ندارد و حاصل سیاست های غیرحرفه ای و نابخردانۀ رژیم ایران است.