سحن کوتاه

دو کشور در منطقه وجود دارند که حکومت یکی از آن ها می کوشد سرزمین خود را از دوران ابتدایی اسلام بیرون آورد و ملت خود را به سوی دنیای امروز و ارزش های اخلاقی پیشرفته رهنمون گردد و حکومت کشور دوم با همه توان خود می کوشد مردم را به دوران پیدایش اسلام باز گرداند. یک کشور خود را خاستگاه اسلام و سرپرست اماکن مقدس مکه و مدینه می داند، ولی می خواهد همراه با معنویات امروز گام بردارد و کشور دوم اصلا عرب نیست و تمدن باستانی و فرهنگی بسیار عنی داشته که رژیم کنونی می کوشد آن فرهنگ را نفی و باطل کند و موازین یک هزار و چهارصد سال پیشِ جزیره العرب را جایگزین آن سازد. آن یک می خواهد مردم خود را به پیش برد و این یک با همه توان خود تلاش می کند یک ملت باستانی و غیرعرب را به دوران اعراب بیابانگرد بازگرداند.

ببین تفاوت ره، از کجاست تا به کجا!