سحن کوتاه

حکومت ایران مرتبا برای تروریست های فلسطینی که همگی مسلمان سنی هستند، سینه چاک می کند، و در همان حال، مسلمانان شیعه افغانی را که جویای کار در ایران هستند، توی دریاچه می اندازد و غرق می کند.

چرا این یک بام و دو هوا ؟ به خاطر آن که رژیم ایران می خواهد خون آن فلسطینی را برای جنگ با اسرائیل بریزد و قربانی کند، ولی مسلمان شیعه افغانی را نمی تواند این گونه مورد سوء استفاده سیاسی قرار دهد.

سران رژیم ایران نه انسان هستند و نه مسلمان، بلکه قدرت طلبانی که ملت ایران را به گروگان گرفته اند و مردمان دیگر را وسیله قرار داده اند تا شاید بتوانند به نیت های ناپاک خویش دست یابند.

آن ها به دین، ایمانی ندارند و از معنویات نیز به دور هستند و جان انسانی نیز برایشان ارزشی ندارد.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

حسن روحانی در نشست امروز هیات دولت که همه وزیران چسبیده به هم، ولی ماسک به دهان نشسته بودند، مرتبا از هرج و مرج در آمریکا در مبارزه با کورونا، در مقابل نظم و ترتیب و عدالت و انسانیت در حکومت ایران در رسیدگی به این بیماری داد سخن داد و به خودستایی پرداخت. روحانی راست می گوید: رژیم ایران در شیوه برخورد با کورونا بهشت است و آمریکا جهنم. در ایران آخوندها را برای آن که به کورونا مبتلا نشوند، برای استراحت و تفریح به هتل های مجلل جزیزه کیش فرستادند و در گیلان و تهران و اماکن دیگر، پزشکان و پرستاران که لباس ایمنی و بهداشتی در اختیارشان گذاشته نشده بود، از کورونا جان باختند.