سحن کوتاه

در خبرها آمده بود که دفتر خامنه ای به شهرداری تهران دستور داده که نگذارد نهادهای مردمی، در مبارزه با کورونا به هموطنان خود کمک کنند. از دیدگاه دفتر خامنه ای، سلامت مردم مال حکومت است و باید این چنین بماند. از دیدگاه رژیم، مردم عددی نیستند. حکومت همه جا می تواند خود را سخنگوی مردم و بازتاب دهنده خواست های مردم معرفی کند. البته دروغ است. ولی دروغ در رژیم ایران نهادینه شده است و اگر گروهی ایران دوستان نگران محیط زیست و سلامت آن هستند، به زندان انداخته می شوند، مورد شکنجه قرار می گیرند، حتی ناچار به خودکشی می شوند، تا افسار کارها همچنان در دست سپاه پاسداران و مقامات دزد و چپاولگر رژیم بماند و بتوانند هر روز در حمایت از آن چه که “ملت مظلوم فلسطین” می نامند، شعار دهند و گلو پاره کنند.