سحن کوتاه

مقامات حکومت اسلامی ایران قاطعانه گفته اند که با رقص مشترک آموزگاران و دانش آموزان در مهاباد برخورد خواهند کرد و مسوولان این باصطلاح “هنجارشکنی” را مجازات خواهند کرد. از دیدگاه رژیم ایران، معلمان حق ندارند با دانش آموزان خود به رقص و پایکوبی بپردازند و دانش آموزان حق ندارند شادی کنند و خوش باشند.

از دیدگاه رژیم، شادی حرام است و رقص مشترک دختران و پسران دانش آموز حرام اندر حرام است. کودکان باید عمگین باشند، باید عزاداری کنند و در مرگ انبیاء و اولیاء اشک بریزند. شادی حرام است و خوشی موجب فساد اخلاق می شود و انسان ها را از جهاد و شهادت باز می دارد.

ولی شادمانی و رقص دسته جمعی، بخشی از فرهنگ کردها در ایران است و شادی حق طبیعی ملت ایران است که در برابر این پیام آوران مرگ و زشتی پایداری می کنند و اندیشه های عفریت منشانه آن ها را باطل می دانند.

یک دیدگاه

Comments are closed.