سخنان آقای منشه امیر و پرسش های بینندگان تلویزیون کانال یک