سخنان مهم گیلعاد اردان سفیر اسرائیل در سازمان ملل:شما ضعف امروز و جنگ در آینده و تخریب منشور سازمان ملل را انتخاب کردید