سخنگوی ارتش اسراییل:رژیم ایران بزرگترین حامی ترورسم است و ارتش اسراییل برای هر سناریویی آماده است