سخن دوست

بسیاری از مردم ایران می گویند ه بخش عمده ای از کشتار معترضین و به آتش کشیدن بناهای عمومی، توسط افراد موسوم به بسیج بوده است که رسما و علنا مورد تحسین و تمجید شخص علی خامنه ای نیز قرار گرفت. مردم می گویند بسیج بود که افراد آن تظاهرکنندگان را از نزدیک هدف تیراندازی مستقیم قرار داده و آن ها را به قتل رساندند. حالا سپاهی حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران نیز این خونریزی ها و آدمکشی های بسیج را نمایانگر اعلام پیروزی از جانب پروردگار برای علی خامنه ای می داند و از جمله می گوید: «بسیجیان عزیز، به این حقیقت مومن باشید که بسیج تجلی نزول نصرت الهی بر ولی خدا و امت اسلام است». بدین سان، یکبار دیگر با توسل به آیات قرآن مجید، کشتار مردم بیدفاع به دست نیروهای مسلح بسیج را نشان آن پیروزی توصیف می کنند که به خواست پروردگار، بر ولی فقیه، یعنی علی خامنه ای نزول کرد. به نام دین، شمشیر به دست گرفته و آدم می کشند و به آن افتخار می کنند

یک دیدگاه

  1. این فرد ملحد که نامش علی خامنه ای مزور و ملحد میباشد دست نشانده ابلیس روی زمین و ایران است و حقی برای سرپرستی و حکومت و فرمانروایی برای ملت ایران ندارد و باید یا خودش کناربرود از اربابانش اجازه بدهند ویا ملت آزاده ایران وی را ازحکومت ضحاک و ستمگرش به پایین خواهد کشانید.

Comments are closed.