سخن کوتاه

خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که بسیاری از پناهندگان افغانی که سالیان درازی است که در ایران به سر می‌برند این کشور را به تدریج ترک می‌کنند زیرا در حالیکه وضع معیشتی و زندگی در داخل افغانستان پس از سالیان طولانی جنگ داخلی رو به بهبود میرود در ایران که روزگاری در رفاه کامل به سر می برد و فرصت های کاری پر درآمدی در اختیار افغان ها قرار می داد امروز فقر و گرسنگی  به حدی رسیده که دیگر کسی به کارگران افغانی کاری نمی دهد و آنها ترجیح می دهند که به سرزمین خود بازگردند.

 ببینید که ذلت و محنت ایرانیان به چه حدی رسیده که حتی پناهجوی افغانی را نیز نمی‌تواند خشنود نگاه دارد

یک دیدگاه

  1. (( ببینید که ذلت و محنت ایرانیان به چه حدی رسیده که حتی پناهجویان افغانی ترک ایران میکنند وخودش بجای وی حاظرشده کارگری کند تا بتواند فقط زنده بماند)).

Comments are closed.