سخن کوتاه

تهدید کرده بودند که با مهاجرت دسته جمعی به کشورهای غربی، خواهند توانست اسلام را بر آن سرزمین ها نیز حاکم سازند. آرزویشان برقراری یک حکومت اسلامی در سراسر جهان بوده و می باشد. به گمان خود، نخستین نشانه های آن را اکنون در آلمان مشاهده می کنند. اداره آمار آلمان اعلام کرد که نام محمد، رایج ترین اسمی است که در یک سال گذشته در برلین برای نوزادان پسر انتخاب شده است. آلمان دارای شانزده ایالت است که در شش ایالت آن، محمد یکی از گزیده ترین نام ها برای نوزادان پسر شناخته شده است، ولی در شهر برلین، این نام در مقام نخست قرار دارد.