سخن کوتاه

محمد جواد ظریف می گوید که برخی در منطقه، با خرابکاری های مشکوک، به دنبال دامن زدن به تنش هستند. کاملا راست می گوید. ولی این عناصر مشکوک را آقای ظریف توضیح دهد که چه کسانی هستند؟ آیا آمریکا و یا کشورهای اروپایی هستند، که امنیت حوزه خلیج فارس برایشان اهمیت کلیدی دارد؟ عربستان است و یا امارات عربی متحده است که به فروش نفت، همانند اکسیژن برای تنفس نیاز دارند؟ و یا حکومت اسلامی ایران است که گفته است اگر ما ننتوانیم نفت بفروشیم، نخواهیم گذاشت که دیگران هم نفت بفروشند.

وزیر خارجه حکومت اسلامی ایران هرچه زودتر روشن سازد که منظور او از “عناصر مشکوک” چه کسانی است؟ آیا او با زبان بی ربانی، می خواهد به دنیای غرب بگوید “ببخشید، این رئیس جمهوری بی اختیار حکومت اسلامی ایران نبود، سپاه پاسداران است که به فتنه دامن می زند تا شاید بتواند خود را از سقوط همیشگی نجات دهد”؟ این را، ظریف شهامت داشته و روشن سازد.