سخن کوتاه

در گزارش های امروز آمده است که در شهر اصفهان، آقازاده های حکومت، سوار بر اتومبیل های گران قیمتی مانند پورشه، در خیابان های شهر با هم مسابقه می دهند و به علت سرعت های سرسام آور، اکثر مرتکب تصادفات رانندگی و قتل عابرین می شوند.

خمینی ادعا کرده بود که انقلاب می کند و رژیمی را که شماری از کارگران آن حتی اتومبیل شخصی داشتند، بر می اندازد، تا آنانی را که “مستصعف” می نامد، از بینوایی و فقر نجات دهد. آنقدر خمینی در این هدف خود موفق شد، که آن مستضعفان دیروز، صاحب اتومبیل پورشه شده اند و در برابر خیابان خواب ها و گورخواب ها پز می دهند و ویراژ می روند.

مردم ایران در انتظار آن هستند که ببینند این کاخ ستم، چه هنگام فرو می ریزد. دیر و زود دارد، ولی سوخت و سوز ندارد!