سخن کوتاه

علی خامنه ای در سخنان دیروزش، از رادیو و تلویزیون حکومتی گله می کند که چرا در گزارش های خود واژه های فرنگی به کار می برند. رهبر حکومتی که بیشترین شمارِ واژه های عربی را وارد زبان فارسی کرده و کلماتی به کار می برد که ایرانیان در گذشته کوچکترین آشنایی با آن نداشته اند، اکنون پیشنهاد می کند که مردم ایران، فارسی حرف برنند. مثلا به جای واژه رادیو و تلویزیون کلماتی را به کار برند که هم وزن واژه های ایرانی باشد. این پیشنهاد رهبر حکومت اسلامی در حالی مطرح می شود که این رژیم، از هنگامی که بر ایارن مسلط گردید، خود ترویج دهنده بیشترین لغات عربی در زبان فارسی بوده است. تا پیش از انقلاب، کمتر کسی می دانست که استمهال و استحصال و قصاص و مفسد فی ارض و باغی و صدها واژه عربی دیگر، چه معنی می دهد.