سخن کوتاه

مدتی است که حکومت ایران می کوشد به مردم کشور تلقین کند که ایالات متحده در حال افول است و همین فردا پس فردا از صحنه نفوذ سیاسی و اقتصادی جهان حذف خواهد شد و نباید از آن ها ترسید و آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند. ولی کیست در ایران که این دروغپردازی آنان را خریدار باشد؟ ایالات متحده با تحمیل کردن خواست خود به کشورهای جهان در مورد تحریم اقتصادی رژیم ایران، نشان داد که چقدر ابر قدرت است. اگر هم به گفته رژیم، در آمریکا افراد گرسنه وجود دارند، در ایران صد برابر بیشتر است و اکثر مردم آمریکا در رفاه زیست می کنند و این ملت ایران است که هر روز فقیرتر و محنت زده تر می شود.