سخن کوتاه

علی خامنه ای در سخنان روز گذشته خود می گوید که انجام مناسک حج یک اقدام سیاسی است و نه یک آئین مذهبی که یکی از فرائض پنجگانه دین مبین اسلام محسوب می شود. شاید به همین علت هم بود که خمینی گفته بود برای مبارزه با عربستان سعودی، و هنگامی که موجودیت رژیم اسلامی به خطر می افتد، می توان از حج و ذکات و روزه و نماز خودداری کرد.

دینمداران بر این باورند که دین به هدف نزدیک شدن انسان به معنویات و پروردگار عالم و اصلاح اخلاق مردمان و برقراری همزیستی و مسالمت است.

وقتی خامنه ای می گوید که حج یک کار سیاسی است و نباید آن را بخشی از مناسک دینی دانست، در واقع توجیه می کند که چرا برخی از کشورهای اسلامی ابا وسیله قرار دادن دین، این چنین با هم دشمن هستند و شهروندان مسلمان کشورشان را قربانی می کنند.

یک دیدگاه

  1. اسلام‌ دین نیست بلکه یک نظام سیاسی است مبتنی برکشتاروارعاب مخالفین۰
    زرتشت وموسی وعیسی وکنفیسیوس لشگرداشتندولشگرکشی وکشتاروغارت میکردند؟

Comments are closed.