سخن کوتاه

رژیم ایران در سرکوب و خاموش کردن مخالفان سیاسی خود، از هیچ شیوه وحشیانه و ضد انسانی رویگردان نیست و حتی یک بانوی جوان تلاشگر سیاسی را به سلولی در زندان منتقل می سازد که تبهکاران عادی در آن جا نگاهداری می شوند و بعید نیست به او حمله کنند و مضروبش سازند و یا شاید همانند یک جوان زندانی دیگر، این بانوی جوان را نیز به قتل برسانند. آن ها خود را حامی گروهی موسوم به “ملت مظلوم فلسطین” می نامند، ولی علیه خود ملت ایران از هیچگونه ظلمی رویگردان نیستند

2 دیدگاه‌

  1. حتی منتقدان را ھم با وحشیانه ترین شیوه سرکوب میکنند، چه برسه به مخالفان۰ اگر کشوری مانند عربستان سعودی بودند، شاید مردم با آنھا سازش میکردند۰ اما آنھا ملّت ایران را ھمیشه “موالی” به شمار میاورند۰

Comments are closed.