سخن کوتاه

حسن روحانی در آخرین نطق خود می گوید “چه فایده ای دارد که عزا بگیریم که فردا بدتر خواهد شد، در حال زندگی کنید و عصه فردا را نخورید”. ولی چه کنیم که امروز حکومت هم سراسر نکبت و فلاکت است؟