سخن کوتاه

بسیاری از کاربران ایرانی که در شبکه های اجتماعی به بیان دیدگاه های خود می پردازند، خشم خود را از ماجراجویی های سران رژیم و فرماندهان سپاه پاسداران که ممکن است به وقوع جنگ بیانجامد پنهان نمی کنند. یک کاربر در پیام خود به رادیو پیام اسرائیل می نویسد: آنان تا هنگامی که سرزمین باستانی و فرهنگ غنی ایران زمین و ثروت ملی این ملت را نابود نسازند، از فتنه جویی های خویش دست بردار نیستند. مهاجمان عرب، یک هزار و چهارصد سال پیش ایران را ویران کردند و اکنون عاملان بیگانه پرست آنان در خاک ایران، می خواهند آن فاجعه را تکرار کنند.