سخن کوتاه

سپاه پاسداران که در همه امور کشور از جنگی و امنیتی، تا اقتصادی و اجتماعی دخالت می کند و یکی از مهمترین بازوهای سرکوبگری رژیم و یکی از دزدان و غارتگران بزرگ بیت المال محسوب می گردد، در پیام ویژه ای خطاب به مردم ایران، از آنان می خواهد که نیروهای انتظامی را دوست داشته باشند و با آن ها همکاری کنند. سپاه در پیام خود می نویسد که نیروهای انتظامی عامل اصلی برقراری امنیت داخلی می باشند و خوبی مردم را می خواهند. راست می گوید سپاه پاسداران: یکی از ماموریت های عمده آن در حفط امنیت عمومی آن است که اگر بانویی در داخل اتومبیل چارقد را به طور کامل به سر خود نبسته و خدای ناکرده تار مویی بیرون زده، اتومبیل را غصب می کند و سرنشیان آن را پیاده رهسپار خانه می کند.