سخن کوتاه

همیشه گفته ایم که چون انانی که بر ایران مسلط شدند و می خواهند این کشور به یک هزار و چهارصد سال عقب ببرند، از الفبای سیاست خارجی و مدیریت داخلی بویی نبرده اند، همیشه در محاسبات خود اشتباه کرده اند و برای ملت ایران فاجعه آفریده اند که یک نمونه آن اشتباه محاسبانی شخص خمینی برای برانداختن حکومت صدام حسن بود که جنگ با عراق را شش سال دیگر طولانی کرد و موجب تلفات بسیار سنگین و خرابی های موشکی در ده ها شهر ایران گردید.

حالا مجلس شورای اسلامی اعتراق می کند که در بودجه سال آینده ایران، هیچ درآمدی از فروش نفت گنجانیده نشده است و در واقع، این درآمد را صفر محاسبه کرده اند. محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری، به شیوه رجزخوانی خود گفته بود که “ترمز قطار اتمی ایران را به بیرون پرتاب کرده اند و این قطار همچنان با سرعت زیاد، به سوی هدف پیش می رود و قابل توقف نیست”. کوتاه مدتی پس از آن بود که علی خامنه ای فرمان “نرمش قهرمانانه” را صادر کرد و رژیم، همه محدودیت های برجام را به دوش گرفت.

خمینی مرتبا گفته بود که “آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند” ولی حالا خودشان می گویند که پولی در بساطشان باقی نمانده و آمریکا چه مصیبت هایی را می تواند برای رژیم ایران به وجود آورد.