سخن کوتاه

علی خامنه ای در سخنان امروز خود (چهارشنبه) ادعا می کند که رژیم او در همه پیکارها علیه آمریکا پیروز شده و بر تحریم های اقتصادی نیز چیره خواهد شد. راست می گوید این آقای خامنه ای: او بر آمریکا پیروز شده و با تحریم های اقتصادی پوزه آمریکائیان را به خاک مالیده و آن گونه که ادعا می کند، آمریکا صدها هزار تن از افراد خود را به خیابان های ایران فرستاده تا فریاد مرگ بر دیکتاتور سر دهند و خواستار برانداختن این رژیم شوند. خامنه ای در عین حال که ادعا می کند پوزه آمریکا را به خاک خواهد مالید، تائید می کند که تحریم های آمریکایی تا دو سال دیگر نیز ادامه خواهد داشت. امید خامنه ای آن است که پس از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، دموکرات ها به روی کار آیند و ترامپ برود. ولی آیا تا آن هنگام، خود رژیم کنونی ایران، پابرجا خواهد ماند؟