سخن کوتاه

در حالی که حکومت اسلامی ایران به سکوت خود در مورد انتقال محرمانه ترین اسناد اتمی به اسرائیل ادامه می دهد، در اسرائیل لطیفه هایی در مورد این ماجرای شگفت انگیز اطلاعاتی دهان به دهان می گردد:

لطیفه نخست – حکومت اسلامی ایران تصمیم گرفته به تقلید از ایالات متحده آمریکا، سفارتخانه خود را به اورشلیم منتقل سازد، زیرا بیشترین بخش از اسناد و مدارک، به اورشلیم آورده شده است.

لطیفه دوم – این یکی از آن یکی می پرسد: راستی به من بگو چند نفر از تیم اتمی حکومت اسلامی ایران، ماموران موساد اسرائیل نیستند؟

فقط لطیفه بود!