سخن کوتاه

آخوند  خسین نوری همدانی، در سخنان امروز خود (یکشنبه) ادعا می کند که خداوند آن قدر رژیم ایران را دوست دارد که فردی را مانند قاسم سلیمانی به این حکومت اعطا کرد که پشت استکبار را به لرزه در آورد. آخوند نوری همدانی خود فریبی می کند. خداوند نبود که قاسم سلیمانی را راه اندازی کرد، بلکه بودجه کلان رژیم ایران بود که سال ها در کشورهای همسایه به هدر رفت و قاسم سلیمانی هیچ قابلیتی نشان نداد و هیچ پیروزی برای رژیم به دست نیاورد و بعد هم، آمریکا د رلحظه ای که اراده کرد، او را همانند یک مگس هدف قرار داد و نابود ساخت. خداوند به ملت ایران عنایت دارد که موجبات قتل قاسم سلیمانی را توسط آمریکا ترتیب داد.