سخن کوتاه

حکومت اسلامی ایران در شیوه اطلاع رسانی خود به مردم، همان سبک حکومت کمونیستی چین را به کار می برند تا با تحریف اخبار، بتوانند واقعیات را دگرگون جلوه دهند. خبرگزاری تسنیم، هنوز هم، حتی پس از پایان تظاهرات نمایشی ۲۲ بهمن، ادعا می کند که هیچ موردی از شیوع ویروس کورونا در ایران دیده نشده است و ادعا می کند که این امر مورد تائید نماینده سازمان بهداشت جهاانی قرار گرفته است. اصل خبر این است که سازمان بهداشت جهانی که از ادامه رفت و آمد بین حکومت ایران و کشور چین نگران است و بیم دارد که در چنین وضعی، ویروس به ایران نیز سرایت کند و از آن جا در کشورهای همسایه و سراسر جهان گسترده شود.

ولی این نماینده را به دیدار گروه دانشجویانی می برند که بعلت بازگشت از روهانِ چین در قرنطینه هستند و ظاهرا هیچیک از آن ها خوشبختانه حامل ویروس کورونا نیست، و بعد از قول نمینده سازمان جهانی بهداشت می نویسند: او اقرار کرد که در ایران ویروس کورونا دیده نشده است.

بدین سان، نماینده نامبرده، به ادعای رسانه های حکومت ایران، با دیدن یک گروه دانشجوی بازگشتی، “اقرار” می کند که اثری از کرونا در سراسر ایران دیده نشده است. این ادعای رسانه های رژیم است. حتما نماینده سازمان جهانی بهداشت، زیر شکنجه این اقرار را کرده است!

 

++++++++++++++++++++++++++++

 

کاسه لیسان عرب، از بحرین تا لبنان، و از یمن تا عراق، در هر فرصتی به چاپلوسی نسبت به حکومت ایران می پردازند تا به نحوی، از ده ها میلیون دلار پولی که رژیم ایران به آنان و بابت فعالیت های آنان داده و می دهد، قدردانی کرده باشند. در همین رابطه، آخوندی به نام “حسین البری” از شیعیان مخالف رژیم بحرین، در گفتگویی که در نشریات حکومت اسلامی ایران انتشار یافت، از جمله گفت: «انقلاب اسلامی ایران می تواند الگویی برای تمای کشورها در زمینه حاکمیت و استقلال باشد”.

این آخوند شیعه بحرینی، از کدام استقلال رژیم ایران سخن می گوید که آنقدر به روسیه و چین وابسته است، که حتی جرات نمی کند به علت بیماری ناشی از ویروس کورونا، دروازه های کشور را به روی رفت و آمدن از چین، موقتا ببندد تا جان مردم ایران بیش از این به خطر نیافتد.