سخن کوتاه

پنهانکاری در حکومت اسلامی ایران پیرامون ابعاد و واقعیات ویروس کورونا همچنان ادامه دارد. رژیم به جای آن که به فکر درمان باشد، به ترفندهای سیاسی دست می زند و ادعا می کند که خبری نیست و جای نگرانی نیست و مردم به بیمارستان مراجعه نکنند، خودشان خوب می شوند. بدین سان ابعاد واقعی بیماری پنهان می ماند و حاملان ویروس، آن را به اعضای خانواده خود و دیگران منتقل می سازند و ایران به یک کانون مرض و غرض مبدل می شود و کشورهای دنیا درهای خود را به روی ایرانیان می بندد. تا دیروز به علت ترویستی بودن رژیم ایران، به شهروندان ایرانی ویزا نمی دادند و امروز به علت کورونا، ایرانیان اجازه ورود به کشورهای دیگر را ندارند. ایران به صورت یک قرنطینه بزرگ در آمده است و حسن روحانی ادعا می کند که خبری نیست و بزرگ نمایی شده است.

در حاشیه، و در ادامه پنهانکاری های رژیم، شنیدیم که چندین نفر را نیز به اتهام افشاگری در مورد ابعاد بیماری در ایران بازداشت کرده اند. به جای آن که مردم را از خطرات بیماری هشیار کنند، منتشرکنندگان اخبار را روانه زندان می سازند.

در حکومت اسلامی ایران، یک بار دیگر ثابت شد که سگ هار را رها می کنند، ولی سنگ را می بندند.