سخن کوتاه

مهم نیست که برخی فرماندهان ارشد سپاه پاسداران ادعا می کنند که کورونا یک ویروس نیست بلکه یک سلاح بیولوژیک است که آمریکا اختراع کرده که به اقتصاد رژیم ایران آسیب برساند و حکومت را متزلزل سازد. مهم نیست ه حسن سلامی آن فرمانده یاوه گوی سپاه پاسداران چنین می اندیشد و چنین می گوید و برخی دیگر از فرماهدهان سپاه همین حرف ها و ادعاها را بازگو می کنند. بلکه مهم آن است که حتی سران رژیم و از جمله حسن روحانی هنوز به جدی بودن این مصیبت و ابعاد خطرات آن پی نبرده اند و به کورونا به عنوان یک مساله سیاسی می نگرند و آن را بی اهمیت می دانند و همه تلاششان آن است که این ویروس باعث لرزان شدن پایه های رژیم نگردد.

این ها مهم نیست، بلکه مهم آن است که چون چنین می اندیشند، و یا دسد کم چنین می گویند، از راه واقعی مبارزه با ویروس نیز بسیار به دور هستند و جان مردم ایران را به خطر انداخته اند و این خطر روز به روز وخیم تر می شود و جان شمار بیشتری از مردم ایران را می گیرد و گورستان های را آباد، و ایران را ویران می کند.