سخن کوتاه

خامنه ای می گوید که رژیم ایران مستقل است و نباید به معاهداتی بپیوندد که جنبه بین المللی دارد. خامنه ای یک اصل اساسی را در روابط بین ملت ها نمی داند و آن تعهد متقابل دولت ها نسبت به یکدیگر و حفظ نظم جهانی است. خامنه ای می گوید “ما خودمان بلدیم علیه تامین مالی سازمان های ترور، در مجلس شورای اسلامی قانون تصویب کنیم”. با توجه به ذات تروریست پروری رژیم ایران، این درست مثل آن است که دنبه را برای مواظبت از آن، به دست گربه بسیپارند!