سخن کوتاه

حسن روحانی با لحنی خودپسندانه، اعلام کرد که دولت او از فکر محنت و رنج مردم ایران غافل نمانده و دستور داده است که به چهار میلیون خانواده مستمند ایرانی، هر یک مبلغی بین یک میلیون تومان تا دو میلیون تومان وام اعطا شود. بخش عمده ای از اهالی ایران به این وحشت دچار شده اند که اگر مصیبت کورونا چند هفته و شاید چند ماه ادامه یابد، چگونه بتوانند معیشت خود را تامین کنند. حالا روحانی قول می دهد که به چهار میلیون خانواده،  مقداری را به عنوان وام اعطا کند که مبلغی بین یک میلیون تومان تا دو میلیون تومان خواهد بود. لطفا از آقای رئیس جمهوری بپرسید که با وام یک میلیون تومانی، چند دانه تخم مرغ می توان خرید و یا معیشت یک خانواده شش نفره را تا چند ساعت تامین خواهد کرد.

وانگهی آقای روحانی، خانواده های بی بضاعت چگونه خواهند توانست این وام سخاوتمندانه دولت شما را با بهره آن بزگردانند؟ آیا فکر آن را کرده اید؟