سخن کوتاه

به یاد داراید که شیوع کورونا را تا پس از ۲۲ بهمن از آگاهی مردم به دور داشتند که مبادا مردم بترسند در راه پیمایی نمایشی سالروز ربودن انقلاب ار دست ملت بترسند. چند هفته دیگر نیز نوبت برگزاری یک تظاهرات نمایشی دیگر به نام “روز جهانی قدس” است. در شبکه های اجتماعی به طنر نوشته اند که از این به بعد، رژیم تعداد قربانیان کورونا و مبتلایان را مرتبا پائین تر اعلام خواهد کرد، به ترتیبی که تا آخرین جمعه ماه روزه رمضان به صفر برسد و ادعا کنند که ویروس کورونا از ایران فرار کرده و مردم نباید از شرکت در راه پیمایی نمایشی روز قدس هراسناک باشند.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

در گزارش های امروز شنیدید که رهبران مذهبی عربستان به مومنان هشدار داده اند که در ماه روزۀ رمضان از رفتن به مسجد خودداری ورزند و پس از افطار نیز دور هم جمع نشوند و فاصله گیری اجتماعی را حفط کنند تا شاید کورونا برود و گورش را گم کند. ولی در حکومت اسلامی ایران افرادی که خود را علمای دینی می نامند دو پایشان را توی یک کفش کردند و بر حسن روحانی فشار آورند که دو هفته دیگر زیارتگاه ها و مساجد را بگشاید. استدلالشان آن است که مردم معتقد، در ایام ماه روزه، به عبادت و زیارت نیاز داررند. آن ها کاسه گرمتر از آش عربستان شده اند، زیرا ریارتگاه ها یک منبع خوب درآمد برای آنان است –اگر  کار و کاسبی مردم محتاج آزاد شده است، کاروکاسبی دکانداران دین را که نمی توان تعطیل نگاه داشت.