سخن کوتاه

خدای ناکرده، اگر به ویروس کورونا مبتلا شده اید، مواظب باشید داد نزنید و با صدای بلند و تحکم آمیز نیز سخن نگوئید زیرا آخری پژوهش های پزشکی ظاهرا نشان می دهد که اگر یک مبتلا به کورونا داد بزند و یا با صدای بسیار بلند صحبت کند، ویروس کورونا که ار دهان او به بیرون می ریزد، مدت چهارده دقیقه همچنان در هوا زنده و فعال خواهد ماند و اگر کسی در آن نزدیکی باشد، مبتلا به ویروس می گردد. ولی به طور اصولی، داد زدن و با قریاد سخن گفتن، از ادب و نزاکت نیز به دور است