سخن کوتاه

پس از شش ماه سکوت و پنهانکاری، اکنون وزیر کشور حکومت می گوید که در جریان تظاهرات ابانماه علیه سه برابر شدن نرخ بنزین، چیزی بین دویست تا سیصد نفر کشته شده اند که احدود بیست درصد آن ها نیز با سلاح های به گفته او “غیرسازمانی” کشته شده اند. یعنی موجوداتی از کره ماه با سلاح هایی که در نیروهای مسلح ایران مورد استفاده نیست، مردم معترض را به گلوله بسته و پی کار خود رفته اند و بعد مقامات حکومت اسلامی ایران برای آن که ابروی کسی ریخته نشود، و بیهوده انگی به کسی چسبیده نشود، از انتشار آمار کشته شدگان خودداری ورزیده و در بسیاری از موارد نیز اجساد جان باختگان را به خانواده ها تحویل نداده اند.

آن ها در مورد ندا اقا سلطان نیز گفته بودند که خودش اسلحه را روی گردن خویش گذاشت و شلیک کرد.

از این دروغ پردازان حرفه ای چه انتظاری دیگری می توان داشت؟

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

حسن روحانی به وزارت دفاع زنگ می زند و التماس می کند که بالگردها را برای خاموش کردن آتش بفرستید. جنگل های عرب و جنوب ایران دارد می سوزد و نابود می شود. ولی وزارت دفاع گفته است که سازمان جنگلداری کشور سی میلیارد تومان بدهکار است، بدهید، بالگرد می فرستیم. ندهید، با خاکتسر یکسان خواهد شد.

تو گویی که خاک این وطن اهمیتی ندارد و وزارت دفاع مسؤولیتی احساس نمی کند سازمان جنگلبانی ایران نیز یک نهاد بیگانه است که ممکن است از کشور فرار کند و وزارت دفاع سرش بی کلاه بماند.

با این رفتار، آن ها اعلام کردند که خود را ایرانی نمی دانند و به این سرزمین تعلق ندارند و آن موشک ها و تسلیحات را نیز، به برای دفاع از ایران، بلکه برای حمایت از ترور فلسطینی، لازم دارند.