سخن کوتاه

 

محمد جواد ظریف، که مرتبا به پروپاچه آمریکا می چسبد تا موجب رضایت خاطر جناح تندروی حکومت شود، در آخرین پیام توییتری خود خطاب به آمریکا و با اشاره به تحریم های اقتصادی که نفس رژیم ایران را به شماره انداخته است، از جمله می نویسد که آمریکا زانویش را روی گلوی مردم ایران گذاشته و نمی گذارد که آن ها نفس بکشند.

به آقای ظریف بفرمائید که ایشان سوراخ دعا را گم کرده است، زیرا آن کسی که زانو به روی گلوی مردم ایران گذاشته و نمی گذارد که ملت نفس بکشند، رژیم سرکوبگری است که ظریف افتخار ریاست وزارت امور خارجه آن را دارد.

همین رژیم است که مردم ایران را می کشد و یا زبانشان را می برد، و یا دهانشان را می بندد و با برنامه های موشکی و اتمی و تروریستی خود موجب می شود که آمریکا برای دفاع از امنیت خود و جهان، گلوی رژیم ایران را بفشارد تا از این رفتارها دست بردارد.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

بسیار پرسیده می شود که علت این همه آتش سوری های زنجیره ای در ایران چیست و چه کسانی پشت سر آن قرار دارند. در یک ارزیابی گفته شده که ممکن است برخی از این آتش افروزی ها عمدی باشد و توسط افرادی انجام می گیرد که می خواهند نفرت خود را از رژیم بیان کنند و پایه های حکومت ستمگر آنان را لرزان سازند.

ولی اکنون چند روزی است که در شبکه های اجتماعی فارسی زبان، نئوری دیگری نیز مطرح گردیده و آن جن گیری است.

به یاد دارید که در هفته های اخیر برخی روحانیون حکومتی و حتی اطرافیان دفتر خامنه ای از خطرات جن و فتنه گری های آن در مختل ساختن امور ایران سخن گفتند.

حالا می نویسند که به باور برخی روحانیون، اجنه خود را در جنگل ها پنهان کرده اند و بنابراین می روند و این جنگل ها را آتش می زنند که اجنبه را بسوزاند و نابود کنند.

ما نمی دانیم این خبر تا چه حد واقعیت دارد و اثبات راست یا دروغ بودن آن را به راویان این حدس و گمان واگذار می کنیم