سخن کوتاه

سپاهی تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، مژده می دهد که این نیرو در سراسر سواحل خلیج فارس، شهرهای زیر زمینی ساخته است تا دشمن را غافلگیر کند و پدرش را در آورد.

بسیار کنجکاو بودیم بدانیم نیرویی که کارش و وظیفه اش، همه در آب های دریا می گذرد، در شهرهای زیرزمینی، آن گونه که تنگسیری می گوید، واقعا چه می کند؟

یک پاسخ نبوغ آمیز سپاهی تنگسیری می تواند آن باشد که قصد دارند رزمناوهای سپاه و زیردریایی ها و همه قایق های موشک انداز سپاه در آب های خلیج فارس را در این شهرهای زیرزمینی پنهان کنند تا دشمن هر چه در آب های خلیج دنبال آن بگردد چیزی نیابد و به هراس دچار شود و از معرکه بگریزد!

چه نابعه هستند این فرماندهان سپاه پاسداران!

——————————————————————————————————————–

آخوند محسنی اژه ای از مقامات ارد قوه قضائیه که فردی بسیار سالخورده محسوب می شود و یک پایش لب گور است، در سخنان امروز خود (دوشنبه) از جمله می گوید که وقتی این همه جوان با استعداد در حکومت وجود دارد، چرا باید کار به دست سالخوردگان و از کارافتادگان باشد؟

حرف بسیار درستی می زند این آخوند محسنی اژه ای.

ولی در زبان عبری می گویند: نظافت، باید از خانه خود انسان آغاز شود. این را به آگاهی محسنی اژه ای و همه پیران حکومت که همچنان همانند زالو به گلوی ملت ایران پیجیده اند، برسانید.

اول از خانه خودتان، نظافت را آغاز کنید!